خانه - مجلس مجازی - مجموعه سخنرانی های حجت الاسلام شیخ مهدی رفعتی – خرداد 1392

مجموعه سخنرانی های حجت الاسلام شیخ مهدی رفعتی – خرداد 1392

مجموعه سخنرانی های حجت الاسلام شیخ مهدی رفعتی – خرداد 1392

هفدهم خرداد

هجدهم خرداد

نوزدهم خرداد

بیستم خرداد

بیست و یکم خرداد

بیست و دوم خرداد

به اشتراک گذاری