خانه - مجلس مجازی - مجموعه سخنرانیهای حجت الاسلام قاسم زاده – بهمن 1393

مجموعه سخنرانیهای حجت الاسلام قاسم زاده – بهمن 1393

مجموعه سخنرانیهای حجت الاسلام قاسم زاده – بهمن 1393

شب اول شب دوم شب سوم
شب چهارم شب پنجم شب ششم
شب هفتم شب هشتم شب نهم
مجموعه سخنرانیهای حجت الاسلام قاسم زاده – بهمن 1393
به اشتراک گذاری