خانه - گالری صوتی - یازدهم صفر 1391/1434 – ملا علی حداد و ملا محمد ترکان

یازدهم صفر 1391/1434 – ملا علی حداد و ملا محمد ترکان

یازدهم صفر 1391/1434 – ملا علی حداد و ملا محمد ترکان

رادود علی حداد (سنگین فارسی)

رادود محمد ترکان (سنگین فارسی)

رادود محمد ترکان (عربی)

رادود محمد ترکان (سنگین عربی)

رادود محمد ترکان (شور)

 

به اشتراک گذاری