خانه - گالری صوتی - پنجم صفر 1391/1434 – ملا غسان کربلائی و ملا محمد معتمدی

پنجم صفر 1391/1434 – ملا غسان کربلائی و ملا محمد معتمدی

پنجم صفر 1391/1434 – ملا غسان کربلائی و ملا محمد معتمدی

الرادود غسان کربلائی (سنگین 1)

الرادود غسان کربلائی (سنگین 2)

الرادود محمد معتمدی (سنگین 1)

الرادود محمد معتمدی (سنگین 2)

الرادود محمد معتمدی (شور فارسی)

به اشتراک گذاری