خانه - گالری صوتی - هفتم صفر 1391/1434 – ملا غسان کربلائی و ملا حیدر کربلائی

هفتم صفر 1391/1434 – ملا غسان کربلائی و ملا حیدر کربلائی

مجلس شب هفتم صفر 1391/1434 – ملا غسان کربلائی و ملا حیدر کربلائی

ملا غسان کربلائی (سنگین )

ملا حیدر خیرزاده (فارسی)

ملا حیدر خیرزاده (عربی)

ملا حیدر خیرزاده (عربی)

ملا حیدر خیرزاده (شور عربی)

 

به اشتراک گذاری