خانه - گالری صوتی - هشتم صفر 1391/1434 – ملا غسان کربلائی و ملا محمد فصولی

هشتم صفر 1391/1434 – ملا غسان کربلائی و ملا محمد فصولی

هشتم صفر 1434/1391 – ملا غسان کربلائی و ملا محمد فصولی

الرادود غسان کربلائی (سنگین 1)

الرادود غسان کربلائی (سنگین 2)

ملا محمد فصولی (سنگین 1)

ملا محمد فصولی (سنگین 2)

ملا محمد فصولی (شور فارسی)

به اشتراک گذاری