خانه - گالری صوتی - نهم صفر 1391/1434 – ملا غسان کربلائی و ملا علی مشکینی

نهم صفر 1391/1434 – ملا غسان کربلائی و ملا علی مشکینی

نهم صفر 1391-1434 – ملا غسان کربلائی و ملا علی مشکینی

الرادود غسان کربلائی (سنگین 1)

الرادود غسان کربلائی (سنگین 2)

الرادود علی مشکینی (سنگین 1)

الرادود علی مشکینی (سنگین 2)

الرادود علی مشکینی (سنگین 3)

الرادود علی مشکینی (شور فارسی)

 

به اشتراک گذاری