خانه - گالری صوتی - سوم صفر 1391/1434 – ملا غسان کربلائی و ملا سید حسن کربلائی

سوم صفر 1391/1434 – ملا غسان کربلائی و ملا سید حسن کربلائی

سوم صفر 1391/1434 – ملا غسان کربلائی و ملا سید حسن کربلائی

ملا غسان کربلائی (سنگین)

ملا سید حسن کربلائی (سنگین 1)

ملا سید حسن کربلائی (سنگین 2)

ملا سید حسن کربلائی (کربلائی)

ملا سید حسن کربلائی (شور فارسی)

الرادود سید حسن کربلائی (شور عربی)

به اشتراک گذاری