خانه - مجلس مجازی - مجموعه سخنرانی حجت الاسلام شریفانی – دهه اول رجب 1436-1394

مجموعه سخنرانی حجت الاسلام شریفانی – دهه اول رجب 1436-1394

مجموعه سخنرانی حجت الاسلام شریفانی – دهه اول رجب 1436-1394

شب اول شب دوم شب سوم
شب چهارم شب پنجم شب ششم
شب هفتم شب هشتم شب نهم
شب دهم شب یازدهم
مجموعه سخنرانی حجت الاسلام شریفانی – دهه اول رجب 1436-1394
به اشتراک گذاری