خانه - گالری صوتی - دهه سوم محرم الحرام 1392/1435

دهه سوم محرم الحرام 1392/1435

دانلود مجالس دهه سوم محرم به صورت صوتی

قسمت اول قسمت دوم
قسمت سوم قسمت چهارم
قسمت پنجم
شب بیستم با صدای ملا مرتضی تمیمی -ملا ناصر الکربلائی

 

قسمت اول قسمت دوم
قسمت سوم قسمت چهارم
قسمت پنجم
دانلود مجلس شب بیست و یکم محرم با صدای ملا محمد حسین ترابی – ملا ناصر الکربلائی

 

قسمت اول قسمت دوم
قسمت سوم قسمت چهارم
قسمت پنجم قسمت ششم قسمت هفتم
مجلس شب بیست ودوم با صدای ملا حسن ذبحاوی- ملا علی الحداد- سید جواد موسوی

 

قسمت اول قسمت دوم
قسمت سوم قسمت چهارم
قسمت پنجم قسمت ششم قسمت هفتم
مجلس شب بیست وسوم با صدای علی متوسل- ملا علی الحداد- سید جواد موسوی-ملا محمد حسین ترابی

 

قسمت اول قسمت دوم
قسمت سوم قسمت چهارم
قسمت پنجم قسمت ششم قسمت هفتم
مجلس شب بیست وششم با صدای ملا قاسم خورشیدی- ملا سید حسین صدر الکاظمی الکربلائی-سید حسین قریشی

 

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم
قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم
قسمت هفتم
دانلود مجلس شب هفتم محرم با صدای ملا سید مجتبی موسوی – ملا سید حسین صدر الکاظمی الکربلائی – کربلائی محمدرضامختاریان

 

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم
قسمت چهارم قسمت پنجم قسمت ششم
قسمت هفتم
مجلس شب بیست وهشتم با صدای ملا سید حسن ذبحاوی -ملا محمد حسین ترابی -ملا سید حسین صدر الکاظمی الکربلائی -کربلائی وحید نوری

 

قسمت اول قسمت دوم قسمت سوم
دانلود مجلس شب بیست ونهم محرم با صدای ملا علی حداد – ملا مهدی حداد

 

شب بیست وپنجم اضافه می گردد

به اشتراک گذاری